Uchwały zarządu

2003.09.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 708/62/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) i § 14 pkt 2 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127, poz. 3111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Na podstawie otrzymanych wniosków od Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i od Dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się zmian w ramach przyznanych środków w planie wydatków budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2003 rok w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:


WYDATKI

Dział 710 – Działalność usługowa /0 zł/
Rozdział 71003 – Biura Planowania Przestrzennego /0 zł/
Dokonuje się zmian w planie finansowym Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000 zł wydatków bieżących i przeznaczenie w/w środków na zakup usług remontowych /remont węzła centralnego ogrzewania w budynku biurowo-administracyjnym w Płocku/.

Dział 750 – Administracja publiczna /0 zł/
Rozdział 75018- Urzędy marszałkowskie /0 zł/
Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 130.000 zł i przeznaczenie w/w środków na zakup usług pozostałych - kwota 90.000 zł /w tym: kwota 50.000 zł na szkolenia oraz kwota 40.000 zł na usługi telefoniczne i pocztowe/, na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 25.000 zł /w tym: kwota 15.000 zł na zakup części do samochodów służbowych oraz kwota 10.000 zł na zakup artykułów różnych/ oraz na podróże służbowe zagraniczne - kwota 15.000 zł.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność /0 zł/
Zmienia się przeznaczenie kwoty 24.649 zł z zadania „Nagroda samorządu województwa mazowieckiego w dziedzinie sztuki im. Cypriana Kamila Norwida” na realizację zadań z zakresu promocji i współpracy zagranicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie /0 zł/
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe /0 zł/
Dokonuje się zmian w planie finansowym Medycznego Studium Zawodowego w Mińsku Mazowieckim poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.552 zł i przeznaczenie w/w środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /0 zł/
Dokonuje się zmian w pl
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.