Uchwały zarządu

2003.10.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 731/63/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127, poz. 3111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2003 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Na podstawie otrzymanych wniosków od Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i od Dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się zmian w ramach przyznanych środków w planie wydatków budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2003 rok w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:


WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność /+58.945 zł/
Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe /+58.945 zł/
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.945 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynikających z zawarcia aneksu do umowy z „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. o wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie dodatkowych pociągów na linii Warszawa-Legionowo).
Środki pochodzą z rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa /+23.734 zł/
Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego /+8.734 zł/
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.734 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy.
Środki pochodzą z rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność /+15.000 zł/
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie konferencji naukowo-technicznej na temat: „Centra Logistyczne na Mazowszu”.
Środki pochodzą z rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna /0 zł/
Rozdział 75017- Samorządowe sejmiki województw /-10.000 zł/
Przenosi się środki w kwocie 10.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy Marszałkowskie.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie /+10.000zł/
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody fundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Środki zostały przeniesione z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75017 – Samorządowe sejmiki województw.

Dział 758 –
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.