Uchwały zarządu

2003.10.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 750/64/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) oraz § 14 pkt 3 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 508.668.478 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 118.228.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 90.125.933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.712.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.078.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały,
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.875.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 540.943.041 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na wydatki bieżące na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Uchwała podle

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego oraz na podstawie:
1. Porozumienia Nr 61/2470/DWM z dnia 8 października 2003 roku pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Mazowieckim w sprawie dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury pod nazwą Wystawa „Malarstwo indonezyjskie” (5.000 zł),
wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2003:

DOCHODY (+5.000 zł)
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+5.000 zł)
Rozdział 92118 – Muzea (+5.000 zł)
Na podstawie porozumienia Nr 61/2470/DWM z dnia 8 października 2003 roku pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Mazowieckim w sprawie dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury zwiększa się plan dochodów w § 222 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5.000 zł.

WYDATKI (+5.000 zł)
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+5.000 zł)
Rozdział 92118 – Muzea (+5.000 zł)
Przyznaje się dotację celową dla Muzeum Azji i Pacyfiku w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację wystawy „Malarstwo indonezyjskie”.
Środki pochodzą z dotacji celowej Ministra Kultury.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.