Uchwały zarządu

2003.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 924/73/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany zadań w ramach przyznanych środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zadania oraz zakresy zadań w ramach przyznanych środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, określonych w uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 375/42/03 z dnia 10 czerwca 2003 r., Nr 680/60/03 z dnia 23 września 2003 r. i Nr 809/67/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Nr 452/47/03 z dnia 8 lipca 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.