Uchwały zarządu

2003.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 926/73/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie wydawnictwa pokonferencyjnego II Mazowieckiego Forum Samorządowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się kwotę 3.000 zł na dofinansowanie wydawnictwa pokonferencyjnego II Mazowieckiego Forum Samorządowego.
2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 rok - przyjętym uchwałą Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127, poz. 3111) - w dziale 010, rozdziale 01095, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.