Uchwały zarządu

2003.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 928/73/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia Ramowego zawartego dnia 17 października 2002 roku o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na podpisanie Aneksu nr 2 do Porozumienia Ramowego o współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji programu na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w ramach Phare 2003, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Do podpisania Aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Sieradza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz.1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr 128, poz. 1176.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.