Uchwały zarządu

2003.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 929/73/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządów miast Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z póżn. zm.1)), art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.2)), art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1237 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 1982 i Nr 122, poz. 1143) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się samorządom miast wymienionym w załączniku Nr 1 do uchwały pomocy finansowej, zgodnie z wykazem określonym w tym załączniku, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Łączna kwota dotacji wynosi 255.000 zł.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, została zabezpieczona w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 r. - przyjętym uchwałą Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2003 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127, poz. 3111) - w dziale 851, rozdziale 85154, § 2710 i pochodzi ze środków własnych.
4. Szczegółowe zasady realizacji oraz rozliczenia pomocy finansowej zostaną ustalone w porozumieniach, których treść została określona w załącznikach Nr 2-12 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Bogusława Kowalskiego, Wicemarszałka oraz Wojciecha Wierzejskiego, Wicemarszałka do zawarcia porozumień, o których mowa w § 1 ust. 4 uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wojciechowi Wierzejskiemu, Wicemarszałkowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.