Uchwały zarządu

2003.11.26

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 930/73/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wykorzystania oraz trybu i formy kontroli przyznanych dotacji celowych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 9 ust. 1 uchwały Nr XIV/55/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu wykorzystania uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 388/XXXIX/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu wykorzystania oraz trybu i formy kontroli przyznanych dotacji celowych w Rozdziale I „Rozliczenie” dodaje się ust. 7 o następującej treści:
„7. Dopuszcza się możliwość przekazania części dotacji zaliczkowo po podpisaniu umowy o dotację, a pozostałą kwotę po złożeniu rozliczenia wraz z notą księgową w przypadkach:
- pomocy dla rodzin, które popadły w zubożenie z powodu nadużywania alkoholu,
- realizacji Programów Profilaktyczno – Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego oraz Członkom Zarządu Województwa Mazowieckiego nadzorującym poszczególne zadania samorządu województwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.