Uchwały zarządu

2003.12.03

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 935/74/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 03 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 510.414.217 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 121.458.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 90.151.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.833.812 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.085.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały;
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.925.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 542.688.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Marszałkowskim.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego oraz na podstawie:
1. Decyzji Nr 119/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2003r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego w związku ze zgłoszonymi przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oszczędnościami w pozycji „Dokumentacja, wykup i odszkodowania” (100.000 zł),
2. Decyzji Nr 228 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień-grudzień 2003r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” (25.489 zł),
wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2003:


DOCHODY (-74.511 zł)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (-100.000 zł)
Rozdział 01008 – Melioracje wodne (-100.000 zł)
Na podstawie decyzji Nr 119/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2003r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zmniejsza się plan dochodów w § 651 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województw o kwotę 100.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+25.489 zł)
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+25.489 zł)
Na podstawie decyzji Nr 228 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie dotacji cel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.