Uchwały zarządu

2003.12.03

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 936/74/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 03 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Nr 127, poz. 3111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Na podstawie otrzymanych wniosków od Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i od Dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się zmian w ramach przyznanych środków w planie wydatków budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2003 rok w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna /0 zł/
Rozdział 75018- Urzędy marszałkowskie /0 zł/
Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 270.000 zł i przeznaczenie w/w środków na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 170.000 zł oraz na podróże służbowe zagraniczne - kwota 100.000 zł. Ponadto przenosi się kwotę 100.000 zł z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie /0 zł/
Rozdział 80195- Pozostała działalność /0 zł/
Dokonuje się zmian w planie finansowym Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł i przeznaczenie w/w środków na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 440 zł oraz na zakup usług pozostałych - kwota 9.560 zł /organizacja konferencji „Prawo i Finanse Oświatowe” dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych/.

Dział 851 –Ochrona zdrowia /0 zł/
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne /0 zł/
Dokonuje się zmian w planie finansowym Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł i przeznaczenie w/w kwoty na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /modernizacja pomieszczeń dla potrzeb laboratorium szpitalnego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym/.

Dział 853 –Opieka społeczna /0 zł/
Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy /0 zł/
Dokonuje się zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 119
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.