Uchwały zarządu

2003.12.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 988/76/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu udzielania zamówień publicznych na 2003 r. o wartości powyżej 30 000 euro realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) oraz w związku z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1/181/02 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienianej uchwałami Nr 782/240/02 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2002 r. i Nr 738/63/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2003 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 550/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu udzielania zamówień publicznych na 2003 r. o wartości powyżej 30 000 EURO realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zmienianej uchwałami Nr 634/57/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2003 r. i Nr 823/67/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2003 r. lp. 2 i 9 otrzymują brzmienie:

lp. Departament, komórka Określenie przedmiotu zamówienia szacunkowa wartość zamówienia pozycja w budżecie kategorie dostaw lub usług miesiąc rozpoczęcia postępowania Uwagi
2 Departament Organizacji i Nadzoru – ON sprzęt komputerowy 528 727,87 dział 750 rozdz. 75018 paragraf 6060 i paragraf 6100 środka specjalnego 30.02.1 do końca roku w pierwotnym budżecie na 2003 r. była przeznaczona kwota brutto w wysokości 200000,00 zł.
9 ON samochody 98 288,52 dział 750 rozdz. 75018 paragraf 6060 50.10.1 do końca roku razem z pozycją 3278688,52


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.