Uchwały zarządu

2003.12.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 990/76/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z ustawą o finansach publicznych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/12/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 934/74/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z ustawą o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„ uchwała Nr 990/76/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia do Trybunały Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z ustawą o finansach publicznych.”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia do Trybunały Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z ustawą o finansach publicznych, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały”;

3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wycofuje spod obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbada

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.