Uchwały zarządu

2003.12.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 992/76/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2003 r.

w sprawie zakończenia likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 6 w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 88/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września 2002 r. w sprawie likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 6 w Warszawie oraz uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127, poz. 3111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uznaje się za zlikwidowane Medyczne Studium Zawodowe Nr 6 przy ul. Solec 57 w Warszawie.

§ 2.

Zobowiązania Medycznego Studium Zawodowego Nr 6 w Warszawie, stanowiące kwotę 12.568,57 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt siedem groszy) są zobowiązaniami Samorządu Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Środki na pokrycie zobowiązań, o których mowa w § 2, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 rok, przyjętym uchwałą Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127, poz. 3111) - w dziale 801, rozdziale 80195, § 4160 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Wojciech Wierzejski Wicemarszałek

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.