Uchwały zarządu

2003.12.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 993/76/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2003 r.

w sprawie preliminarza wydatków związanych z wizytą delegacji Obwodu Smoleńskiego w dniach 15-18 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 10.860 zł na pokrycie kosztów przyjęcia delegacji Obwodu Smoleńskiego w dniach 15 – 18 grudnia 2003 r. zgodnie z preliminarzem wydatków.

§ 2.

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 rok - przyjętym uchwałą nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127, poz. 3111) - w dziale 750, rozdziale 75095, § 4210, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Wojciech Wierzejski Wicemarszałek

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.