Uchwały zarządu

2003.12.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 994/76/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. 2)), art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. 3)) i art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm. 4)), w związku z uchwałą nr 704/62/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2003 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się prace Komisji Przetargowej oraz dokumentację postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych we wszystkich trzech częściach postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wybór audytorów, którzy przeprowadzą badania sprawozdań finansowych za 2003 r. w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

§ 2.

Zatwierdza się propozycję Komisji Przetargowej wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia. Oferty zostały złożone przez firmy:
1) ACCORD’AB sp. z o.o. Wrocław za cenę 5.490,00 zł – I część postępowania;
2) AUDIT-CONSULT sp. z o.o. Warszawa za cenę 90.280,00 zł – II część postępowania;
3) AUDIT-CONSULT sp. z o.o. Warszawa za cenę 82.960,00 zł – III część postępowania.

§ 3.

Umowy dotyczące badania sprawozdań finansowych za 2003 r. z wybranymi audytorami zawierają kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Wojciech Wierzejski Wicemarszałek

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz.1152 i Nr 139, poz. 1324.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz.1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz.1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1151 i 1152.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.