Uchwały zarządu

2003.12.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 996/76/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2003 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków nie wygasających z upływem 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/12/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalania Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wydatków nie wygasających z upływem 2003 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Wojciech Wierzejski Wicemarszałek

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.