Uchwały zarządu

2003.12.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 997/76/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2003 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Płockim dotyczącego pomocy finansowej na doposażenie Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatem Płockim Porozumienia w sprawie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Płockiego na doposażenie Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do podpisania Porozumienia, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wojciecha Wierzejskiego, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Wojciech Wierzejski Wicemarszałek

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.