Uchwały zarządu

2003.12.23

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1032/80/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 14 pkt 2 i 3 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Nr 127, poz. 3111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Na podstawie otrzymanych wniosków od Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i Dyrektorów podległych jednostek budżetowych dokonuje się zmian w ramach przyznanych środków w planie wydatków budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2003 rok w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo /0 zł/
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych /0 zł/
Dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie planów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 29.640 zł oraz planu wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 995 zł i przeznacza się ww. środki na wydatki bieżące.

Dział 600 – Transport i łączność /0 zł/
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie /0 zł/
Dokonuje się zmian poprzez przeniesienie środków w kwocie 30.509 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz przesunięciu kwoty 3.544.052 zł w obrębie wydatków bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna /0 zł/
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie /0 zł/
Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.200 zł i przeznacza się ww. środki na: zakup materiałów i wyposażenia kwota 15.200 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 6.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie /0 zł/
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe /-4.864 zł/
1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Medycznego Studium Zawodowego Nr 3 w Warszawie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 22.000 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe kwota 12.500 zł oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 9.500 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków przez Medyczne Studium Zawodowe w Przasnyszu.
2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Medycznego Studium Zawodowego w Płocku poprzez zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 180 zł i przeznacza się ww. środki na: Składki na Fundusz Pracy kwotę 17 zł oraz materiały i wypos
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.