Uchwały zarządu

2003.12.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1054/81/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Nr 127, poz. 3111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Na podstawie otrzymanych wniosków od Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i Dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się zmian w ramach przyznanych środków w planie wydatków budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2003 rok w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo /0 zł/
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych /0 zł/
Dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie planu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.700 zł oraz planu zakupu usług pozostałych o kwotę 500 zł i przeznacza się ww. środki na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 1.700 zł oraz na podróże służbowe krajowe, kwotę 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność /0 zł/
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie /0 zł/
Dokonuje się zmian poprzez przeniesienie zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych o kwotę 530.000 zł oraz planu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000 zł i przeznacza się ww. środki na wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna /0 zł/
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie /0 zł/
Dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.380 zł i przeznacza się ww. środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie /0 zł/
Dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez przesunięcie kwoty 60.000 zł w obrębie wydatków bieżących.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą /0 zł/
Dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł i przeznacza się ww. środki na zakup usług pozostałych.

Dział 853 – Opieka Społeczna /0 zł/
Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy /0 zł/
Dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez przesunięcie kwoty 48.960 zł w obrębie wydatków bieżących.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.