Uchwały zarządu

2004.04.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 350/102/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego oraz motywacyjnego dla dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 3 ust. 3, § 4 ust. 3 pkt 1 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia – stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/33/2000 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się Pani Grażynie Gregorczyk, dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie:
1) dodatek funkcyjny w wysokości 35 % wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatek motywacyjny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatki, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na okres: od 1 kwietnia 2004 r. do czasu wprowadzenia w życie nowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, z tym że dodatek motywacyjny przyznaje się nie dłużej niż do 30 czerwca 2004 r.

§ 2.

Środki finansowe na dodatki, o których mowa w § 1, zostały zabezpieczone w planach finansowych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2004 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.