Uchwały zarządu

2004.04.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 352/102/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/12/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do reprezentowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie prac nad projektem uchwały upoważnia się Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.