Uchwały zarządu

2004.04.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 369/102/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia planu udzielania zamówień publicznych na 2004 rok o wartości powyżej 30.000 EURO realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz w związku z § 6 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1/181/02 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienionej uchwałami Nr 782/240/02 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2002 r. i Nr 738/63/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2003 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan udzielania zamówień publicznych na 2004 r. o wartości powyżej 30.000 EURO realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.