Uchwały zarządu

2004.04.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 370/102/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie finansowania szkoleń z zakresu realizacji „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) uchwala się co, następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się kwotę 4.500 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli 141 jednostek samorządu terytorialnego (gminnych i miejsko – gminnych) z terenu Województwa Mazowieckiego – zakwalifikowanych przez Regionalny Komitet Sterujący do realizacji podkomponentu B2 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (remonty i wyposażenie wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół specjalnych).
2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok - przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007) - w dziale 010, rozdziale 01095, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.