Uchwały zarządu

2004.04.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 386/104/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażania zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na naprawę kotła EOG w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.2)) i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na naprawę kotła EOG w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim.

§ 2.

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w części finansowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok – przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007) - w dziale 851 rozdział 85111 § 4270 i pochodzi z dochodów własnych (rezerwa celowa).

§ 3.

Powołanie komisji przetargowej, przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, zatwierdzenie wyboru i zawarcie oraz wykonanie umowy powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie jako inwestorowi zastępczemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 7 stycznia 2003 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz . Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz.1591.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.