Uchwały zarządu

2004.04.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 387/104/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie wydatkowania kwoty 80.000 zł na naprawę kotła EOG w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty w wysokości do 80.000 zł na usługę polegającą na naprawie kotła EOG w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim.
2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w części finansowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok – przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007) - w dziale 851 rozdział 85111 § 4270 i pochodzi z dochodów własnych (rezerwa celowa).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.