Uchwały zarządu

2004.04.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 388/104/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 r., na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli a także zasad ich wykorzystania.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) uchwala się, co następuje.

§ 1.

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz 1112, z późn. zm.2)), wyodrębnione w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok 2004, dzieli się w następujący sposób:
1) szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Mazowieckie, zwane dalej „placówkami”, otrzymują do 0,7% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli danej placówki; środki te pozostają do dyspozycji dyrektora placówki;
2) 0,18% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli danej placówki pozostaje do dyspozycji Dyrektora Departamentu z przeznaczeniem na zaakceptowane przez Dyrektora Departamentu indywidualne formy doskonalenia dyrektora tej placówki;
3) 0,12% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli każdej z placówek pozostaje do dyspozycji Dyrektora Departamentu z przeznaczeniem na zbiorowe formy doskonalenia dyrektorów tych placówek oraz na doradztwo metodyczne.
2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004 r. w ramach środków, o których mowa w ust.1 stanowi załącznik do uchwały.

§

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2003 r. nr 137, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.