Uchwały zarządu

2004.04.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 393/104/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji w I kwartale 2004 r. zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego na lata 2001-2003”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z uchwałą Nr 52/01 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego oraz z Kontraktem Wojewódzkim zawartym w dniu 19 czerwca 2001 r. w Warszawie – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 172, poz. 2707) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Informację o stanie realizacji w I kwartale 2004 r. zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego na lata 2001-2003”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.