Uchwały zarządu

2004.04.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 394/104/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 264/98/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego, zmienionej uchwałą 361/102/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa propozycji zmian
w postanowieniach Kontraktu Wojewódzkiego,”
„7) opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków o dofinansowanie zadań, niezbędnych dla skutecznej realizacji działań wynikających z zapisów Kontraktu Wojewódzkiego.”
2) regulamin Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego, stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.