Uchwały zarządu

2004.04.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 395/104/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Województwo Mazowieckie od PKP S.A. nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Targowej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84 poz. 948. z późn. zm.2)) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr 57/01 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 209, poz. 3603, z 2002 r. Nr 160 poz. 3528 oraz z 2003 r. Nr 180, poz. 4474) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Województwa Mazowieckiego prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Targowej, w rejonie przystanku Siedlce Baza, część działki nr 1/5 obręb 120 wg. ewidencji geodezyjnej PKP S.A. o powierzchni ok. 25.000 m2 w granicach określonych w załączniku do uchwały.
Zgodnie z odpisem z księgi wieczystej KW Nr 75650 właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje Państwowe w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 720, Nr 6 poz. 63 i Nr 203, poz. 1966.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.