Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1067/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie zadań i zasad współdziałania departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w tworzeniu i utrzymaniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 7c pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.2)), w związku z realizacją postanowień uchwały Nr 890/11/2000 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz uchwały Nr 976/141/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wykonania projektu celowego 9T12E01399C/4782 pt. „System baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego” uchwala się co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne do współuczestniczenia w procesie budowy Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie do standardu określonego przez Marszałka Województwa, danych istotnych dla tego Systemu, związanych z zakresem działania, odpowiednio departamentu lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

§ 2.

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego określi w drodze zarządzenia:
1) szczegółowy zakres zadań departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia, aktualizowania oraz autoryzacji danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej;
2) standard przekazywania danych przestrzennych i opisowych będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na potrzeby budowy baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej;
3) harmonogram przekazywania danych przestrzennych i opisowych będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na potrzeby budowy baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej;
4) prawa i zasady dostępu do baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Prz

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Dz 2000r. Nr 120 poz. 1286 z 2001r. Nr 110 poz. 1189, Nr 115 poz. 1229, nr 125 poz. 1363, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Nr 166 poz. 1612 i z 2004r. Nr 10, poz. 76.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.