Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1068/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania likwidatora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm1)) oraz § 3 pkt 1 uchwały Nr 41/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 429/109/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania likwidatora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do zadań likwidatora należy przeprowadzenie procesu likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w terminie do dnia 15 listopada 2004 r.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Geodecie Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.