Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1070/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na użyczenie gruntu wraz z budynkiem, położonego przy ulicy Kobyłkowskiej 1 w Wołominie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z § 4 ust. 1 pkt 8, § 14 ust. 2 uchwały Nr 57/01 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 209, poz. 3603) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na użyczenie gruntu o powierzchni 1.901 m2 stanowiącego część działki ewid. nr 160 wraz z budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 464,4m2, położonego przy ulicy Kobyłkowskiej 1 w Wołominie.
2. Użyczenie gruntu i budynku magazynowego, o których mowa w ust.1, nastąpi na rzecz Starostwa Powiatu w Wołominie ul.Prądzyńskiego 3.

§ 2.

Upoważnia się Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do zawarcia umowy, na okres 3 lat.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.