Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1071/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie wskazania Prezesa i Członka Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z § 13 ust. 1 umowy Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o. uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wskazuje się Panią Halinę Sekita na Prezesa Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o.
2. Wskazuje się Pana Grzegorza Kucińskiego na Członka Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.