Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1073/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2005 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 118 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148), art. 4 ust. 1 pkt.14 i pkt. 19, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2005 roku, w celu wykonania zadań publicznych wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 14 i pkt 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.
3. Przeznacza się kwotę do 9.000 zł na pokrycie kosztów związanych z ogłoszeniem konkursu w prasie.
4. Środki, o których mowa w ust. 3, zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2004 - przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2004 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33 poz. 1007), w dziale 926, rozdziale 92605, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 2.

Po wyłonieniu najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na podstawie odrębnych uchwał.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz.1291.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.