Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1075/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie przeznaczenia środków na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się kwotę do 9.800 zł na pokrycie organizacji w dniu 14 października 2004 r. obchodów Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki, o których mowa są przeznaczone na catering dla uczestników spotkania oraz zakup usług związanych z przeprowadzeniem uroczystości.
2. Przeznacza się kwotę do 1.200 zł na zakup kwiatów dla nagrodzonych nauczycieli oraz na zakup materiałów konferencyjnych.
3. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, zostały zaplanowane
w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok. - przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2004 - ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007), w dziale 801, rozdziale 80195, § 4300 - kwota 9.800 zł oraz § 4210 - kwota 1.200 zł i pochodzą z dochodów własnych Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.