Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1083/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie: Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanych w trakcie roku szkolnego; Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo; Programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597), art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)), art. 4 ust. 1 pkt 5, 6, 16, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się dotacji podmiotom wymienionym w zestawieniach, stanowiących Załączniki Nr 1 - 6 do uchwały, w łącznej wysokości 386.172 zł, na realizację zadań w zakresie:
1) Programy Profilaktyczno - Terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowane w trakcie roku szkolnego - 35.870 zł:
- ZADANIE I – kwota 35.870 zł (Załącznik nr 1)
2) Programy Profilaktyczno - Terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo - 250.000 zł:
a) ZADANIE II – kwota 80.000 zł (Załącznik nr 2);
b) ZADANIE III – kwota 120.000 zł (Załącznik nr 3);
c) ZADANIE IV – kwota 50.000 zł (Załącznik nr 4)
3) Programy na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym – 100.302 zł:
a) ZADANIE V – kwota 32.302 zł (Załącznik nr 5);
b) ZADANIE VI – kwota 68.000 zł (Załącznik nr 6).
2. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2004 przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 20

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844 i Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.