Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1085/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie zakończenia procesu likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.2)) oraz § 1 ust. 4 uchwały Nr 9/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 57 uchwala się co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że z dniem 31 lipca 2004 r. został zakończony proces likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 57.

§ 2.

Z dniem zakończenia likwidacji zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9.376.221,11 zł i należności w kwocie 118.870,76 zł stają się odpowiednio zobowiązaniami i należnościami Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110 z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz.1041, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz.935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100,poz.1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz.1407 z 2002r. Nr 113, poz.984. oraz z 2003r. Nr.45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.