Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1086/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie stanowiącym załącznik do projektu uchwały Sejmiku, będącego załącznikiem do uchwały Nr 134/90/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego Regulaminu Organizacyjnego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie wprowadza się autopoprawkę do ust. 4 w § 1w następującym brzmieniu:
„§ 1. 4. Dyrektor zarządza „Mazowszem” przy pomocy zastępców dyrektora powoływanych i odwoływanych przez dyrektora „Mazowsza” po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego.”

§ 2.

Do reprezentowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w toku prac nad uchwałą upoważnia się Arkadiusza Czartoryskiego, Wicemarszałka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.