Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1088/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 68 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)), art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.3)), art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2, art. 10 ust. 1, ust. 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.4)), Porozumienia o stosowaniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników państwowych instytucji kultury do pracowników samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 1999 r. oraz Protokółu Dodatkowego Nr 1 do Porozumienia o stosowaniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 8 lutego 2000 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 994/116/2000 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Dyrektorów instytucji kultury, stanowiąca załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2004 r.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.
3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 11 poz. 96.
4) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759.”

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.