Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1089/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie zawarcia z Miastem Stołecznym Warszawa, Porozumienia dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wydawnictw varsavianistycznych oraz przygotowania wystawy towarzyszącej sesji varsavianistycznej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy-Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 68 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się treść Porozumienia dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wydawnictw varsavianistycznych oraz przygotowania wystawy towarzyszącej sesji varsavianistycznej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy-Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do podpisania Porozumienia, o którym mowa w § 1 upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Arkadiusza Czartoryskiego, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.