Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1091/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z obchodami Dnia Papieskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 3.800 zł na pokrycie kosztów związanych z obchodami Dnia Papieskiego.
2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2004 przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007), w dziale 750, rozdziale 75095 § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.
3. Zasady realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, oraz rozliczania kosztów zostaną określone w umowie. Do podpisania umowy upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Arkadiusza Czartoryskiego, Wicemarszałka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.