Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1095/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie kalendarza planszowego na 2005 rok o tematyce związanej z ochroną środowiska – Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 na terenie Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na sfinalizowanie realizacji kalendarza planszowego na rok 2005 o tematyce związanej z ochroną środowiska – „Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 na terenie Województwa Mazowieckiego”.

§ 2.

1. Przeznacza się kwotę 60.000 zł na realizację wykonania kalendarza planszowego na rok 2005 o tematyce związanej z ochroną środowiska – „Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 na terenie Województwa Mazowieckiego”.
2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2004 - przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007), w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300. Kwota w wysokości 50.000 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a kwota 10.000 zł pochodzi z dochodów własnych.
3. Przeznacza się kwotę 7.350 zł, pochodzącą z dochodów własnych, na sfinansowanie usługi wykonania zdjęć do kalendarza w formie umowy lub umów o dzieło. Pozostała kwota w wysokości 52.650 zł zostanie wydatkowania na wykonanie kalendarza przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 3.

Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) Przewodniczący: Małgorzata Krzyżanowska - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
2) Sekretarz: Marek Koleśnikow - pracownik Deprtamentu Organizacji i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
3) Członek: Zbigniew Lipiński

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.