Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1096/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

1. Przeznacza się kwotę 50.000 zł na sfinansowanie opracowania Programu Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego.
2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w części finansowanej zaplanowane zostały przez samorząd województwa mazowieckiego w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2004, przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok ze zmianami (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007), w dziale 900, rozdział 90095, § 4300. Kwota w wysokości 50.000 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjętych uchwałą Nr 418/107/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska realizowanych z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez jednostki organizacyjne Województwa.

§ 3.

Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) Przewodniczący: Małgorzata Krzyżanowska - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
2) Sekretarz: Marek Koleśnikow - pracownik Deprtamentu Organizacji i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
3) Członek: Zbigniew Lipiński - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
4) Członek: Jar

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.