Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1098/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powierza się z dniem 1 października 2004 r. Panu Jarosławowi Ojrzanowskiemu, za Jego zgodą, pełnienie obowiązków Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie do czasu obsadzenia stanowiska Dyrektora tej placówki, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 99, poz.1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532 i Nr 162, poz. 1690.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.