Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1101/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umów finansowania Działań 2.5, 2.6 i 3.4 w Województwie Mazowieckim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na podpisanie:
1) Umów finansowania Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” i Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w Województwie Mazowieckim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
2) Umowy finansowania Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w Województwie Mazowieckim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Priorytet III „Rozwój lokalny” pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Do podpisania umów, o których mowa w ust. 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Sieradza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.