Uchwały zarządu

2004.09.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1104/133/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru projektów do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach:
Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna;
Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa,
Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia,
stanowiących załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.