Uchwały zarządu

2004.10.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1128/134/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 października 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.1)) oraz § 18 ust. 4 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 675/153/01 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Meditrans - Ostrołęka” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacje Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce w wysokości 54.700,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.