Uchwały zarządu

2004.10.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1131/134/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 października 2004 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 36a ust. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póżn. zm.2)) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie.

§ 2.

1. Przeznacza się kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów związanych z ogłoszeniem konkursu w prasie.
2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2004 - przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok - ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007) - w dziale 801, rozdziale 80195, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, 1998 r. Nr 117, poz. 759 i nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532 i Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.