Uchwały zarządu

2004.10.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1132/134/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 października 2004 r.

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego oraz dodatku motywacyjnego dla pana Jarosława Ojrzanowskiego p.o. dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 3 I 4regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia – stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/33/2000 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się dodatek funkcyjny oraz motywacyjny dla pana Jarosława Ojrzanowskiego pełniącego obowiązki dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie, od dnia 1 października 2004 r.
2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego, na okres pełnienia obowiązków dyrektora.
3. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego, na okres od dnia 1 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Środki finansowe na dodatki, o których mowa w § 1, zostały zabezpieczone w planie finansowym placówki.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.