Uchwały zarządu

2004.10.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1133/134/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 października 2004 r.

w sprawie przyjęcia dokumentacji konkursowej dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Mazowieckim

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z poźn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się dokumentację konkursową dla Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w Województwie Mazowiecki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach dla konkursu numer 1/2.2/I-II/2004, zwanej dalej dokumentacją.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, skład się z:
1) Wzoru ogłoszenia o konkursie na nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały;
2) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1745), załącznik Nr 2 do uchwały;
3) Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051), załącznik Nr 3 do uchwały;
4) Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ZPORR na 2004 r. dla Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1029/132/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Ramowych Planów Realizacji Działań dla Działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, załącznik Nr 4 do uchwały;
5) Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006 lub Generatora Wniosków, w brzmieniu ustalonym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy jako Instytucję Zarządzaj

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.